Privatlivspolitik for Psykologfirmaet Torben Jager Petersen

Dataansvar – vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig,
hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores
databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du
udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller
datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandle følsomme
persondata, biometriske eller andre selvangivne oplysninger om dig, gennemfører vi en analyse af
konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, vi
begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger
Psykologfirmaet Torben Jager Petersen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Torben Jager Petersen
CVR: 32436323
Telefonnr.: 20479448
Mail: torben@scansleep.dk
Website:
www.sovnogstress.dk

Valg af Data Protection Officer:
IT-Magasinet
Kontakt: post@itmagasinet.dk

Vi sikrer fair og transparent behandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler
om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine
persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi dig om det
senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og
det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig:

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt
i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

Almindelige persondata

CPR-nummer

Følsomme data
Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier.
Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige
forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:

Journalføring og opbevaring af dine oplysninger

Administration af din relation til os

Opfyldelse af lovkrav
Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med
mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med
indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra,
og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om
brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret
ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder
omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete
formål.
Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data
om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det
kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder
dig.

Vi behandler kun bestemte persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores
fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan
også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for
at opdatere dine persondata løbende.

Psykolog Torben Jager Petersen

Email: torben@sovnogstress.dk
Mobil: 2047 9448.